Aktuality ze školy

11.6.
Odevzdání učebnic a vyzvednutí osobních věcí ze skříněk ve škole

1 A, C 18. 6 16– 17
1B 19. 6 15 – 17
2. ročník 17. 6 16 – 17
4. ročník 16. 6 15 – 17
5. ročník 15. 6. 15 – 16
3. ročník 11. 6 15 – 16
Bližší informace vždy u třídních učitelů.

Žáci druhého stupně během třídnických chvilek – datum a čas v režii třídního učitele.


1.6.2020
Před příchodem na konzultace pro žáky II.stupně je nutné vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků covid-19 a odevzdat jej na recepci školy.


Konzultace žáků II. stupně
Od pondělí 8.6. mohou žáci II.stupně docházet na konzultace s vyučujícími. Na konzultace je nutné se vždy zaregistrovat pomocí školy online (viz. obrázek).
Konzultace budou probíhat dle následujícího harmonogramu:
8:00 – 10:00 Matematika, Český jazyk a Anglický jazyk
10:00 – 13:00 Ostatní předměty

Pondělí – pouze žáci 9.ročníku s výjimkou žáků, kteří již docházeli na přípravu na přijímací zkoušky.
Úterý – žáci 8. ročníku
Čtvrtek – žáci 7. ročníku
Pátek – žáci 6. ročníku

Registrace na konzultace bude probíhat od čtvrtka 4.6.

Registrace na konzultaci

29.5.2020
Rozvrh hodin 9. ročník 1.- 5.6. 2020


22.5.2020
Organizace výuky pro žáky 1. stupeň od 25. 5. 2020
Všichni žáci prvního stupně, kteří projevili v dotazníkovém šetření zájem o navštěvování školy od 25.5. byli přijati.
Podrobnosti k výuce od 25.5. naleznete v přiloženém pdf souboru.
Prostory školy byly vydezinfikovány ozonem, děkujeme HZS Velvary za zapůjčení přístroje.
Žákům nebude při vstupu do školy měřena teplota.


22.5.2020
Rozvrh hodin 9. ročník 25.-29.5.


22.5.2020
Pravidla hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o pravidlech pro hodnocení, která jsou v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a budou v období 2. pololetí školního roku nahrazovat pravidla pro hodnocení, jež jsou součástí našeho školního řádu.
Vzhledem k dané situaci obecně platí, že známka za 2. pololetí by se výrazně nemě- la lišit od známky získané v 1. pololetí.

Při hodnocení se budou brát v potaz tato kriteria:
 hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků
nebyla zakázána (tj. od 3.2. do 10. 3. 2020)
 podpůrně se přihlédne k hodnocení získanému v době, kdy probíhalo vzdělává-
ní na dálku
 podpůrně se přihlédne k hodnocení získanému v době, kdy se žáci základních
škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit v období od 25.5.2020 do konce
školního roku
 podpůrně se přihlédne k hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí
školního roku 2019/2020
 za příkladnou práci, velkou snahu a píli v době distanční výuky bude žákům
navíc vystaven pochvalný list

Předávání vysvědčení připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvěd- čení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a škola o něm bude včas informovat na svých webových stránkách.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT se dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.

Více informací naleznete na odkazu níže.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020? highlightWords=hodnocen%C3%AD

Mgr. Petr Došek
ředitel ZŠ Velvary

Ve Velvarech, dne: 20. května 2020


14.5.2020
Rozvrh hodin – 9. ročníky 18.5.-22.5


4.5.2020
Průzkum zájmu zákonných zástupců o zařazení dítěte do dětské skupiny od 25.5.2020 (1. stupeň)

 • Škola plánuje otevřít v každém ročníku jednu patnáctičlennou dětskou skupinu od 25. 5. 2020
 • Dětské skupiny jsou vytvářeny jako pomoc potřebným rodinám, přítomnost žáků je dobrovolná
 • Žáci (zákonní zástupci) se musí přihlásit do 18. 5. 2020 do 10:00 přes web školy – formulář k registraci zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=b0ylS6_K00ym7asEnsd6z4aYWVdh5Z1KnnLXK-PmTmBURTgwVVhKSE5ETENRNUNOV1JGV1JFMUhQSi4u
 • Po přihlášení přes web školy je účast povinná (skupiny, které vytvoří škola, nelze měnit do 30. 6. 2020)
 • Překročí-li zájem o přítomnost žáků jednu patnáctičlennou skupinu v ročníku, bude možnost zařazení posuzována podle stanovených kritérií a na základě konzultace nutnosti zařazení dítěte se zákonným zástupcem
 • Bude-li žák na žádost zákonných zástupců k docházce do dětské skupiny zapsán, nebude dále vydáváno potvrzení pro čerpání ošetřovného
 • Škola vede evidenci docházky, každou nepřítomnost je nutné omluvit písemně, pokud možno předem
 • Začátek vyučování v 9:00 hod.; konec v 16:00 hod
 • Se skupinou bude pracovat 1 pedagog dopoledne (9:00 – 12:00), odpolední blok zajistí druhý pedagog (12:00 – 16:00)
 • Výuka bude rozdělena do časových úseků o jejichž délce rozhodne pedagog
 • Žák při příchodu do školy odevzdá žák Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
 • Doprovod žáků do budovy školy není povolen
 • Žák musí mít na každý den dvě roušky a sáček na roušku
 • Žáci mohou využít školní jídelnu
 • O hygienických opatřeních budou žáci poučeni 25. 5. po příchodu do školy

6.5.2020
Termíny přijímacích zkoušek
– 8.6. čtyřleté maturitní obory
– 9.6. víceletá gymnázia


4.5.2020
Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků od 11. 5. 2020

 • Příprava pouze pro přihlášené 
 • Žáci se musí přihlásit do 7. 5. 2020 do 10:00  – přihlašovací formulář: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=b0ylS6_K00ym7asEnsd6z4aYWVdh5Z1KnnLXK-PmTmBUQkVLRlBSVzVGSFRZTTFPWERTRjY4SDhESy4u
 • Po přihlášení přes web školy je účast povinná (skupiny, které vytvoří škola, nelze měnit do 30. 6. 2020) 
 • Škola vede evidenci docházky, každou nepřítomnost je nutné omluvit písemně, pokud možno předem 
 • Začátek vyučování v 9:00; konec ve 12:30 
 • Vyučovací bloky jsou 60 minut 
 • Na každý týden bude vytvořen specifický rozvrh 
 • Žák musí mít na každý den dvě roušky a sáček na roušku 
 • Žáci mohou využít školní jídelnu 
 • O hygienických opatřeních budou žáci poučeni 11. 5. po příchodu do školy. 


Rozvrh hodin

24.4.2020
Od pondělí 27.4. bude probíhat příprava na přijímací zkoušky 9. ročníků.
Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Kateřinu Mazochovou – matematika a Mgr. Marii Kalušovou – český jazyk
(Roušky budou povinné)


20.4.2020
Rozvrh online výuky prostřednictvím MS Teams v týdnu 20.4. do 26.4.


2.4. 12:45 ( 8.4. 13:00 aktualizováno)
Distribuce pracovních sešitů a pomůcek žáků rodičům.
Pokud se někomu nepodařilo si vyzvednout sešity v řádném termínu máte možnost si je vyzvednout na recepci školy vždy v pondělí a ve středu od 8:30 – 11:30.
V případě dotazů volejte 731 659 308

8.4.2020
Informace k zápisovým lístkům
Na četné žádosti rodičů jsme Vám zaslali zápisové lístky. Tyto lístky si nyní uschovejte.

Až žák dostane vyrozumění o přijetí, máte 5 pracovních dní k vyplnění a odeslání zápisového lístku na Vámi vybranou školu. Jak se zápisový lístek vyplňuje: v rámečku pod tím, co už máte vytištěno ze školy, vyplňte:

školní rok 2020/2021
Kód oboru, název oboru
Datum
Podpis zákonného zástupce 
Podpis uchazeče 

Nic víc nevyplňujete.

Ing. Jana Tlustá
Výchovný poradce


1. 4. 22:00
Vážení rodiče,
děkujeme za spolupráci a podporu, kterou v těchto dnech vnímáme. Všechny úlohy vypracovávané při distančním vzdělávání odevzdává 96 % žáků. Ve 4 % žáci odevzdali v uplynulých dvou týdnech práce neúplné. Téměř všechny se nám podařilo zkontaktovat a domluvit se na další spolupráci. O pěti žácích nemáme žádné informace. Jejich rodiny se nezdržují na adrese, kterou máme k dispozici.

I v následujícím období bude platit, že práce bude zadávána v úterý do 10:00 hodin prostřednictvím portálu Škola online. Na žádost některých rodičů byl termín odevzdání nově stanoven na neděli na 20:00. Pokud i tak nebude v silách žáků z jakýchkoli důvodů práci odevzdat, prosím informujte o tom daného vyučujícího, nejlépe prostřednictvím Školy online. 

V případě technických problémů jsme připraveni pomoci. Bude-li to potřeba, zapůjčíme i techniku pro vypracovávání domácí práce dětí. Neváhejte kontaktovat třídního učitele.


28.3. 6:30
Milí žáci, vážení rodiče,
v pátek 27. 3. v odpoledních hodinách bylo vedení školy vyrozuměno o tom, že se porady pedagogický pracovníků dne 16. 3. 2020 zúčastnila kolegyně, u které bylo 27. 3. 2020 epidemiologickým šetřením potvrzeno pozitivní onemocnění COVID 19. Tato nemocná osoba byla vyhodnocena jako riziková v době konání porady v ZŠ, jelikož se u ní projevily první příznaky onemocnění již večer 16.03.2020. Inkubační doba všem kontaktům pedagogického pracovníka ZŠ Velvary z porady učitelů končí již v pondělí 30.03.2020 a do té doby tito účastníci musí setrvat na domácí karanténě.

Zmiňovaná paní kolegyně je v domácím léčení, je ve spojení s lékaři a její zdravotní stav je uspokojivý. Tak jako všichni ostatní pedagogové vykonávala pedagogickou práci od 16. 3. 2020 z domova. Nejedná se o obyvatelku Velvar.

Petr Došek, ředitel školy


24.3. 12:00
Řešení problémů s učebnicemi Fraus
Při práci s interaktivnímu učebnicemi se opakovaně objevují některé problémy, které se zde pokusíme vysvětlit.

1) Po dokončení registrace (vytvoření hesla) na stránkách Flexibooks, se nesnažte najít a zakoupit učebnici.
Učebnice již vlastní škola. Vy si pouze do svého počítače, tabletu, nebo mobilu nainstalujete čtečku (návod je zde https://flexibooks.cz/jak-cist) po instalaci čtečky se přihlásíte emailem a vámi vytvořeným heslem.

2) Během instalace čtečky se objeví tato chybová hláška:

V tomto případě nedošlo ke kompletní správné instalaci a je nutné ještě stáhnout tento soubor http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=239648&clcid=0x409 (pro starší 32bitové windows pak tento http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=239647&clcid=0x409 ) a doinstalovat. (Tento problém se týká pouze windows, při instalaci do tabletu, nebo mobilu je vše OK)

3) Zapomenuté heslo k interaktivním učebnicím obnovíte zde: https://flexibooks.cz/exec/lostpass.aspx


24.3. 10:30
Milí žáci, vážení rodiče,

Včera 23. 3. 2020 po tiskové konferenci pana ministra školství proběhla videoporada všech jedenašedesáti pedagogických pracovníků školy. Cílem naší porady bylo vyhodnocení týdne vzdáleného vzdělávání s výhledem do dalších měsíců. Od pana ministra víme, že školy zůstanou zavřené do druhé poloviny měsíce května. Proto pracujeme s tímto časovým horizontem při plánování naší výuky.

Prostřednictvím portálu Škola online domácí práci odevzdalo 96 % všech žáků. Děkujeme za tento výsledek. I nadále budou zadávány úlohy na týden v úterý, vždy do 10 hodin prostřednictvím našeho komunikačního kanálu Škola online. Na četné žádosti rodičů nově stanovujeme termín odevzdání úloh na neděli 20:00 hod.

Nově budou zadávány úlohy především z předmětů český jazyk, matematika a cizí jazyk. Práce v předmětech F a Ch budeme zaměřovat především prakticky (teorie bez praxe však není možná). U předmětů Z, D, Př bude učivo redukováno na základní. Práce v předmětech OV, RV, VV, HV, TV, SV a ve volitelných předmětech bude žákům doporučována.

4 % žáků nevypracovali v minulém týdnu žádnou práci a ani nás nekontaktovali. Proto jsme se s nimi pokusili spojit my a v některých případech jsme byli úspěšní. Učitelé navázali kontakt a vzdělávání na dálku bude probíhat i u těchto dětí. Přibližně v jednotkách případů se nám spojení nepodařilo. Do těchto rodin zašleme zadání žákovských prací prostřednictvím pošty.

V případě, že si nevíte rady s úlohou, prosíme, kontaktujte vyučující. Učitelé jsou připraveni konzultovat práci vašich dětí každý pracovní den od 8:00 do 18:00 hod. V případě jiného času je u většiny domluva možná.

Recepce školy bude dále otevřená v pondělí a ve středu vždy od 8:30 do 11:30 hodin. Je možné si i nadále vyzvedávat dokument „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.“

Velmi vás prosíme o dodržování nařízených hygienických opatření při vstupu do školy. Pohyb je možný pouze na recepci. Škola je i nadále uzavřená pro veřejnost. Proto není možné vyzvedávat jakékoli osobní věci dětí. Prosíme o respektování tohoto opatření

Co připravujeme:

 1. Zápis do prvních ročníků – proběhne elektronicky v termínu 16. a 17 dubna 2020.Bližší informace budou zveřejněny zde.
 2. Videohodiny pro jednotlivé třídy
 3. Zamýšlíme se nad podporou žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky

Děkujeme vám všem za spolupráci. Věříme, že to zvládneme, protože My jsme z Velvar!

Petr Došek


23.3. 20:00
Materiál vysvětlující dětem co je to koronavirus


20.3. 8:00
Připomínáme žákům a rodičům, že dnes je termín odevzdání domácích prací. Učitelé očekávají vypracované úlohy do 10 hodin. Na případném prodloužení termínu odevzdání je možné se individuálně domluvit s jednotlivými vyučujícími. Hodnocení jednotlivých prací se bude objevovat průběžně. Nové úlohy budou dětem zadány do úterý 24. 3. do 10:00 hodin opět prostřednictvím Školy online.


18.3. 14:00
Stažení a instalace Interaktivních učebnic Fraus
Pro správné fungování interaktivních knih jsou nutné dva kroky:
1) stažení čtečky do vašeho zařízení, 2) přihlášení se správnými přihlašovacími údaji

 1. stažení čtečky Flexibooks – návod ke stažení najdete zde: https://flexibooks.cz/jak-cist (čtečka je dostupná pro IOS, Android a Windows
 2. přihlášení se – po instalaci budete požádáni o přihlašovací údaje
  žáci druhého stupně (již mají školní email) se přihlašují pomocí školního emailu (jmeno.prijmeni@zsvelvary.cz).
  Pokud jste se dosud nepřihlásili najdete ve svém školním emailu pozvánku s odkazem na vytvoření hesla.
  Pokud jste zapomněli své heslo do fraus učebnic provedete jeho reset pomocí volby obnovení hesla kde zadáte svůj školní email.
  žáci prvního stupně (zatím nemají školní email) Zašlou na adresu tomas.perlik@zsvelvary.cz požadavek na vytvoření účtu k interaktivním učebnicím fraus
  E-mail s požadavkem pište prosím v tomto formátu Předmět: Účet fraus, do emailu napište prosím jméno a příjmení žáka, třídu, kterou nyní navštěvuje a email kterým se bude žák přihlašovat.
  Na vámi zadaný email vám přijde pozvánka s odkazem na vytvoření hesla pro vstup k učebnicím

Žáci 2.stupně kteří zapomněli heslo ke svému školnímu emailu mohou požádat o jeho obnovu na adrese tomas.perlik@zsvelvary.cz, nebo pomocí zprávy ve škole online odeslané T.Perlíkovi


18.3. 12:00
Upozorňujeme, že vzhledem k opatřením není možné vstupovat do školy a vyzvedávat si učebnice a další pomůcky. Ve výjimečných případech se prosíme obracejte na vyučujícího s žádostí o naskenování či vyfocení konkrétní stránky.
Pokud se žáci učí z učebnic fraus je možné si tyto učebnice stáhnout online, podrobnější návod na stažení učebnic připravujeme.
děkujeme za pochopení.


18.3. 11:30
Zápisové lístky budou vydávány žákům po návratu do školy


18.3. 9:00
Dnes 18. 3. 2020 je od 8:30 do 11:30 otevřená recepce. Rodiče si mohou vyzvednout „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“

Všem žákům byly zadány úlohy prostřednictvím portálu škola online. Plnění zadání sledují vyučující průběžně. V případě jakékoli nejasnosti kontaktujte učitele kdykoli mailem, zpráve ve škole online, nebo telefonicky (pokud jste tak domluveni) v čase od 8:00 do 18:00.

Děkujeme že jste s námi v kontaktu.


17.3. 8:30
Sdělení zákonným zástupcům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vážení rodiče,
uvědomuji si potřebu poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Je mi však jasné, že v současné době, kdy na Vás leží velmi významná část vzdělávání Vašich dětí, nebude lehké najít prostor pro naplňování zmiňovaných podpůrných opatření. Proto si Vám dovoluji nabídnout odkazy na internetové stránky, kde si mohou Vaše děti často zábavnou formou procvičovat své oslabené oblasti.
http://kaminet.cz/ , https://skolakov.eu/ , http://naprava.spu.sweb.cz/ , http://www.naberanku.cz/vyukove-materialy , https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/ ,
Pokud byste potřebovali konzultaci, případně materiály v tištěné podobě, neváhejte mě kontaktovat.
Přeji Vám klidné dny a pevné zdraví.
Mgr. Lenka Štefanová, školní speciální pedagog , tel: +420 731 659 307


16.3. 14:00
Video – jak vyhledat a odevzdat domácí úkol ve škole online

odevzdání domácího úkolu – návod

16.3.13:00
Vzhledem k opatřením k prevenci šíření koronoviru jsou až do odvolání zrušeny všechny schůzky s rodiči žáků. O této skutečnosti budou dotčení rodiče informováni prostřednictvím Školy online od třídních učitelů.


16.3.12:30
Informace pro žáky 1.B. Některé výukové materiály pro vaše děti rozváží Městská policie Velvary, doručeny budou v nejbližším možném termínu.


16.3.11:30
-Výukové materiály budou žákům předávány prostřednictvím portálu škola online. První úkoly budou zadány do úterý 17.3. 2020 do 10:00, nejzazší termín odevzdání je pátek 20.3. do 10:00.
-S učiteli je možné komunikovat prostřednictvím emailu (jmeno.prijmeni@zsvelvary.cz), případně přes záložku zprávy ve škole online. Doporučujeme žákům sledovat televizní pořady UčíTelka a ŠkolaDoma – (příprava na přijímací zkoušky)
Recepce školy bude přístupna vždy v pondělí a ve středu od 8:30 – 11:30


16.3. 9:00
Právě probíhá porada pedagogických pracovníků školy po jejím skončení zde budou zveřejněny další informace týkající se domácího vzdělávání, prosíme sledujte tuto stránku.


27 thoughts on “Aktuality ze školy

 1. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na konzultace pro druhý stupeň, které mají začít od příštího týdne. Všude se píše, že konzultace budou dobrovolné a žáci se na ně můžou přihlašovat. Proč tedy pro sedmáky přišel úkol na sociální výchovu, kde paní učitelka vyloženě zdůrazňuje, že děti nemají své referáty posílat, ale mají je přinést osobně na jednu z konzultačních hodin? To opravdu musím dceru odvézt, nebo poslat do Velvar, jen aby odevzdala papír, který se dá poslat emailem? Ještě bych to chápala u důležitých předmětů, nebo důležitého učiva, ale v tomto případě to tedy nechápu. Na žádné hodiny neměla v plánu se přihlašovat, protože jí učení nedělá problémy, ale zrovna na sociálku musí, pak se to ale nemá jmenovat dobrovolné konzultace. Navíc děti se už pravidelně potkávají se svou třídní učitelkou, tak by třeba mohli odevzdat referáty jí, že by je předala paní učitelce ve škole.

  1. Dobrý den, omlouváme se za nedorozumění. Záměrem bylo, vzhledem k charkteru předmětu pomoc dětem v tomto obtížném období s vypořádáním se situací v době koronaviru. Metodika MŠMT upozorňuje na strádání dětí v iziolaci. Paní učitelka nabézí dětem možnost se sejít a společně tutu otázku probrat. Úlohu můžete samozřejmě předat jak na recepci, tak vložit do schránky u školy nebo odevzdatg paní učitelce třídní na pravidelném setkání dětí. Konzultace jsou dobrovolné. Všichni učitelé však žáky rádi uvidí, ale rozhodnutí je na Vás. Děkujeme za Vaše pochopení.

 2. Dobrý den. Kde se prosím dozvím jestli bylo mé dítě bylopřijato od 25.5 do školy. Děkuji s pozdravem Procházková

  1. Dobrý den, do školy nastoupí všechny přihlášené děti. Jsou rozděleny do skupin dle ročníků, s výjimkou 4. a 5. ročníků, které jsou sloučeny v jednu skupinu. 22. 5. 2020 v dopoledních hodinách budou zveřejněny podrobnosti. Sledujte, prosím, stránky. Petr Došek

  1. Do školy nastoupí všechny přihlášené děti v řádném termínu (18. 5. 2020; 10:00). Jsou rozděleny do skupin podle ročníků, s tím, že 4. a 5. ročník je sloučen do jedné skupiny. V pátek 22. 5. 2020 budou zveřejněny podrobnosti. Sledujte prosím stránky. Došek

 3. Dobry den mám jen dotaz k návratu děti do škol jestli sem to pochopil správně z každého ročníku bude jedna třída po 15 dětech? Toby znamenalo že zbyle děti by po naplnění 15 dětmi museli být doma prosím o odpověď

  1. Dobrý den,
   primární stále zůstává vzdálená výuka. Dětské skupiny vznikají jako pomoc potřebným rodinám. Rozdělení dětí, jejichž rodiče požádají o zařazení do dětských skupin, budeme řešit až po 18. 5. 2020. Je velmi pravděpodobné, že vzniknou i smíšené skupiny z několika ročníků.
   Došek

  2. Dobrý den,jen jsem se chtěla zeptat,proč bude začínat výuka od 9.hod. a né od 8? Spousta maminek nebo tatínků vozí děti do školy a pak jedou do práce. Od 9 hod. přeci nemůže nikdo jít do práce a ve 12 zase z práce,aby dítě vyzvednul. Jiné školy taky začínají v 8 hod. Děkuji za odpověď.

 4. Dobrý den pobįrám ošetřovák a zapsala jsem dítě do školní skupiny mohla bych to ňák zrušit píšete že to už nelze necht3la bych přijįt o dávky děkuji

  1. Dobrý den,

   Prosím, informujte o této situaci třídního učitele. Do 18. 5. je možné svou žádost vzít zpět.
   Došek

  1. Dobrý den,

   podpora by, dle prohlášení vlády z 13. 5. měla být vyplácena až do 30. 6. 2020.
   Došek

 5. Dobrý den, dvě skupiny „Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků“ budou také 15-ti členné?
  Mohou docházet i ti žáci, kteří přijímací zkoušky dělat nebudou?
  Děkuji.

  1. Dobrý den,
   ano, budou dvě skupiny po 15ti žácích. Výuka je určena pouze pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky.

 6. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mají postupovat žáci, kteří nemají přístup k internetu.

  1. Dobrý den,
   vzhledem k opatřením, které jsou v současné době nařízené a dnes (23. 3. 2020) upřesněné také ministrem školství, nemá škola jinou možnost výuky, než prostřednictvím internetu. Toto období bude trvat dle denešního upřesnění pravděpodobně do druhé poloviny května 2020. Proto Vás prosím, zajistěte pro vaše dítě internetový přístup. V těchto dnech operátoři nabízejí neomezené množství dat. Vzdělávání je v tomto období založené na předávání informací pomocí portálu Škola online. Pokud řešíte také počítač jako takový, škola ho může, na požádání zákonných zástupců žáků, zapůjčit.
   V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte na telefonním čísle 731 659 308.
   Petr Došek

 7. Dobrý den,
  nějak se mi nedaří spojit s paní učitelkou na matemtiku třídy 6.B. Psala jsem jí už asi dva emaily. Nevím co mám dělat, ale máme problém s domácím úkolem, který paní učitelka zadala. Příloha se studijním materiálem a úkolem mám nejde otevřít, respektive nám to po otevření píše, cituji: Jejda, omlouváme se, ale stánka neexistuje. Vůbec tedy nevíme, jaký úkol máme dělat a v pátek ho musíme odevzdat. Můžete nám prosím nějak poradit? Děkuji

  1. Dobrý den,
   děkujeme za upozornění na nefunkční odkaz, paní učitelce jsem problém telefonicky sdělil do zítra by vše mělo být funkční.
   Přeji hezký den

  1. Prosíme o strpení,
   pokud by se během dneška na škole online nic neobjevilo, kontaktujte prosím emailem, nebo zprávou ve škole online přímo třídní učitelku.
   Děkujeme za pochopení.

 8. Dobrý den, nemůžu nikde najít seznam učitelů, jejich jména a emaily. Můžete mi prosím poradit? Velice děkuji.

  1. Dobrý den,
   záložka O škole – zaměstnaci.
   Pro komunikaci s učiteli můžete použít také Školu online, záložku Zprávy. Tuto možnost doporučuji.

   Došek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..