Informace o zpracování osobních údajů

1. Evidence úrazů žáků
2. Školní matrika
3. Odklad povinné školní docházky (na žádost zákonného zástupce či dodatečný z moci úřední)
4. Pedagogická rada
5. Vyřizování podnětů, stížností, petic
6. Základní právní dokumentace školy
7. Přestup žáka na jinou ZŠ
8. Školská rada
9. Třídní kniha
10. Zápis k povinné školní docházce
11. Žákovský parlament
12. Smlouvy, vč. smluv souvisejících s doplňkouvou činností školy
13. Uvolnění žáka z vyučování tělesné výchovy nebo jiného předmětu
14. Poskytování informací dle zákona č. 1061999 Sb.
15. Sociálně právní ochrana dětí – oznamovací povinnost dle zákona č. 3591999 Sb., zákona č. 2732008 Sb.
16. Školní družina
17. Opisy a stejnopisy vysvědčení
18. Škola v přírodě, lyžařský výcvik, výlety a další mimoškolní akce
19. Evidence návštěv při vstupu do budovy
20. Evidence omluvenek, žádostí o uvolnění žáka z výuky, souhlasů s uvolněním žáka v době volných hodin
21. Evidence úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců
22. Osobní spis zaměstnance
23. Školní poradenské pracoviště a poskytování podpůrných opatření
24. Předpracovní vztahy
25. Prezentace školy
26. Evidence cestovních náhrad zaměstnanců
27. Evidence pracovní doby včetně přesčasové práce zaměstnanců
28. Evidence školení zaměstnanců vč. BOZP a PO
29. Individuální vzdělávání žáka 30. Mzdové účetnictví
31. Účetnictví
32. Půjčování knih ze školního knihovního fondu