Přihláška do školního klubu

Přihláška do Školního klubu 2018-19

Nabídka kroužků 2018/2019

Florbal 1. stupeň         J. Kolínková  4.- 5. roč.      Po 12.45 – 13.30
Florbal 1. stupeň         J. Kolínková  2.- 3. roč.      Út 11.50 – 12.35
Florbal 2. stupeň         D. Hubáčková                       Čt 12.45 – 13.35
Florbal 2.stupeň          D. Hubáčková                       Čt 15.05 – 16.00
Gymnastika – aerobik D. Hubáčková                      Út 15.05 – 16.00
Atletika                            D. Hubáčková nové            Čt 14.15 – 15.00
Vybíjená 3.-6.roč.        L. Křečková                            Čt 12.45 – 13.30
Přehazovaná 7.-9.roč. K. Mazochová nové     Út/St od 15.00
Zpívání                           Š. Šebková                              Pá 14.00 – 15.00
Kytara                             Š. Šebková                              Čt 15.00 – 16.00
Šachy                              p. Neuman                              Po 17.30 – 18.30
Hudební kroužek, flétna – muzikoterapie            B.Dragounová Čt 13.00 – 14.00 nebo dle domluvy
Český jazyk – přijímačky M. Kalušová                    Út 7.00
Francouzština            B. Štefanová nové             Dle domluvy
Matematika 9. roč.     K. Mazochová                        Po 14.00 – 15.00
Matematika 9. Roč.   M. Štraubová                          Po 14.00 – 15.00
Kroužek her ( stolní, deskové aj.) R. Vojtušová St 11.45 – 12.35 nové
Objevitel badatel    M. Štraubová, H. Palmová   St 14 – 16 h nové
Lego programátor  1.,2. tř. A. Šebková            Čt 14 – 15 h nové
Golf                                 D. Hubáčková Pá od 14.00
Střelecký / laser game / A. Štefan                       dle domluvy novéŘád školního klubu ZŠ Velvary

V souladu s § 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude školní klub (dále jen „klub“) poskytovat vzdělávání žákům jedné školy především ve dnech školního vyučování. Činnost klubu bude v souladu s § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. zaměřena na:
otevřenou nabídku spontánních činností pro všechny žáky školy o přestávkách mezi dopoledním a odpoledním vyučování.;
pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro přihlášené žáky do ranního a odpoledního klubu
Školní klub je určen pro žáky 2. stupně a žáky 1. stupně, kteří nebyli přijati k pravidelné docházce do školní družiny

Provozní doba

Školní klub je otevřen v budově školy, učebna 1.A :

Ranní klub: 7.00 – 7.40,
Polední klub: 12.00 – 12.30 pro 1. stupeň, 13.00 – 13.30 pro 2. stupeň

Odpolední klub: do 15.00, pak děti odchází samy do školní družiny, pokud rodiče potřebují

Přijímaní žáků

Žák je přijímán do školního klubu na základě přihlášky podepsané zákonným zástupcem

Platba za školní klub

Rodiče nebo žáci platí v hotovosti k rukám vedoucí školního klubu do 30.9.2015, 2. pololetí pro odpolední školní klub do 28.2.2016
50,- Kč/šk.rok = členství a občasné využívání akcí, využití doučování a občasnou návštěvu ranního nebo poledního klubu
320,- Kč/šk. rok za pravidelnou docházku do kroužků
300,- Kč/pololetí za každodenní docházku do ranního nebo odpoledního klubu

Úřední hodiny školního klubu

Platba a odevzdávání přihlášek do 8.00 ráno, 1. přestávka (8.45 – 8.55h)

Příchod a odchod žáků

Školní klub je s volným příchodem a odchodem, pokud se rodiče nedohodnou s vychovatelem jinak. V případě jiného času odchodu je potřeba osobní nebo písemná domluva rodiče s vychovatelem

Pitný režim

Školní klub zajišťuje pitný režim pouze v odpoledním klubu, žáci si nosí pití sami, možnost mají v nápojovém automatu

Aktivity školního klubu

Školní klub zajišťuje aktivity relaxační v učebně č. 36, hry a sportovní hry v prostorách školního dvora, školního hřiště, parku a multifunkčního hřiště; při nepřízni počasí v tělocvičně a Slovanu, aktivity výchovného charakteru v učebně HV a PV. Školní klub pořádá i víkendové a prázdninové aktivity, o kterých je veřejnost včas informována na webu školy

Pobyt venku

V době 13.30 – 14.30 školní klub zajišťuje dětem přiměřené venkovní aktivity v blízkém i vzdálenějším okolí školy. Odchod dětí je proto směřován před odchodem ven, nebo po příchodu ke škole.

Zajištění bezpečnosti

Žáci byli poučeni o BOZP dle směrnice č.j. 445/12
Řád školního klubu je přílohou Školního a klasifikačního řádu ZŠ Velvary školy a nabývá účinnosti dne 1.9.2015