Žákovský parlament

Schránka důvěry

(napiš co tě trápí)

tvůj problém můžeš napsat také na – zakovsky.parlament@zsvelvary.cz

Zápisy z Žákovského parlamentu 2016/17

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 • Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy.
 • Pravidelně se účastní jednání parlamentu,kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd.
 • Žáci se účastní života školy a školních akcí.
  Mohou přijít s vlatními návrhy a nápady.
 • Překládají vedení školy své připomínky a návrhy,mohou navrhnou řešení některých problémů.
 • Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky.
 • Má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky.
 • Má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek
 • Má právo aktivně se podílet na chodu školy.

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 • Každá třída si volí dva zástupce na funkční období jednoho školního roku
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných a mimořádných jednání
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení,přítomní dospělí hlasovací právo nemají
  k přijetí návrhů je třeba nadpoloviční většiny
 • Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závázná
 • Žákovský parlament se podílí na řesení problémů školy
 • Žáci,učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí školního rozhlasu,na nástěnce a na webových stránkách školy.
 • Člen Žákovského parlamentu může být kdykoli odvolán hlasováním Žákovského parlamentu pro neplnění povinností
 • Třída, která si svého zástupce nezvolí, nebo se její zástupce jednání nezúčastňuje, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění do té doby, dokud tento stav sama nenapraví.