Žákovský parlament

Schránka důvěry

(napiš co tě trápí)

  tvůj problém můžeš napsat také na – zakovsky.parlament@zsvelvary.cz

  Zápisy z Žákovského parlamentu 2016/17

  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

  • Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy.
  • Pravidelně se účastní jednání parlamentu,kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd.
  • Žáci se účastní života školy a školních akcí.
   Mohou přijít s vlatními návrhy a nápady.
  • Překládají vedení školy své připomínky a návrhy,mohou navrhnou řešení některých problémů.
  • Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky.
  • Má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky.
  • Má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek
  • Má právo aktivně se podílet na chodu školy.

  STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

  • Každá třída si volí dva zástupce na funkční období jednoho školního roku
  • Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných a mimořádných jednání
  • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni
  • Všichni členové mají rovnoprávné postavení,přítomní dospělí hlasovací právo nemají
   k přijetí návrhů je třeba nadpoloviční většiny
  • Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závázná
  • Žákovský parlament se podílí na řesení problémů školy
  • Žáci,učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí školního rozhlasu,na nástěnce a na webových stránkách školy.
  • Člen Žákovského parlamentu může být kdykoli odvolán hlasováním Žákovského parlamentu pro neplnění povinností
  • Třída, která si svého zástupce nezvolí, nebo se její zástupce jednání nezúčastňuje, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění do té doby, dokud tento stav sama nenapraví.