Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je nedílnou součástí naší školy již od roku 2009.

ŠPP poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost našeho ŠPP zajišťuje školní speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce pro první stupeň, výchovný poradce pro druhý stupeň a školní metodik prevence.

Jméno a kontakt Pozice Hlavní činnosti
Mgr. Lenka Štefanová
731 659 307
lenka.stefanova@zsvelvary.cz
Školní speciální pedagog
Výchovný poradce pro první stupeň
Diagnostické, depistážní a intervenční aktivity
Mgr. Václava Dvořáková
vaclava.dvorakova@zsvelvary.cz
Školní metodik prevence Prevence a řešení rizikového chování, sociálně patologických jevů

ŠPP v souladu s vyhláškou 27/2016Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných pomáhá zajišťovat péči o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vypracováváme Plány pedagogické podpory před vyšetřením v poradenských pracovištích. Na doporučení poradenských pracovišť vypracováváme a vzděláváme žáky dle Individuálního vzdělávacího plánu nebo Individuálního plánu podpory žáka s doporučeným podpůrným opatřením.

Pokud má žák výchovné problémy, (v některých případech) s ním a  jeho zákonnými zástupci pracujeme, podle Individuálního výchovného plánu a to dle doporučené metodiky MŠMT.

ŠPP nejčastěji spolupracuje s níže uvedenými pracovišti:

Název poradenského pracoviště Adresa Kontakt
PPP Kladno Cyrila Boudy 2953,
272 01 Kladno
312 661 044
312 660 436
PPP Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 71 ,

413 01 Roudnice nad Labem

416 831 148
PPP Mělník Bezručova 109, Mělník,
276 01
315 623 045
SPC při Základní  škole

Kladno Pařížská

Pařížská 2249,

272 01 Kladno

312 686 018

312 521 141

www.spckladno.estraky.cz

SPC pro děti a žáky s vadami řeči při ZŠ Kladno Brjanská 3078
Kladno
312 310 059
606 376 571
SPC pro tělesně postižené V pevnosti 4, 128 41
Praha 2 – Vyšehrad
241 083 568
SPC Praha Štíbrova 1691/20,
182 00 Praha 8
284 688 941
731 528 935
www.stibrova.cz
SPC Litoměřice Dalimilova 2,
412 01 Litoměřice
416 734 011
778434 880
SPC pro zrakově postižené při Škole Jaroslava Ježka Loretánská 19.
118 00, Praha 1
220 514 481
www.skolajj.cz

PPP STEP Kladno Jana Palacha 1620 27201 Kladno  602 590 000  www.ppporadna.cz