logo

poradcentrum Školní poradenské pracoviště

Již čtvrtým rokem působí na naší škole školní speciální pedagog, nyní v rámci projektu RAMPS VIP III.
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou
poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.
Školní speciální pedagog se věnuje především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Provádí reedukace pro děti se SPU od druhého ročníku. Dětem s jinými speciálními vzdělávacími potřebami se věnuje skupinově nebo individuálně a to přímo ve třídě nebo mimo ni. Nedílnou součástí práce školního speciálního pedagoga je také spolupráce s rodiči, s vedením školy a všemi ostatními pedagogy.
Mezi nejčastější problémy, které jsou řešeny, patří školní neúspěšnost, nepřipravenost žáků na vyučování, absence a nevhodné chování žáků. Také v letošním školním roce se naše škola účastní pilotního projektu MŠMT, který se týká uzavírání dohod mezi rodiči problémových žáků, žáků samotných a školou.
Mgr. Lenka Štefanová: tel.: 603 474 663, 731 659 307,
email: lenkastefanova@seznam.cz
Poradenské služby poskytované ve škole jsou dále zajišťovány výchovným poradcem (Mgr. Eva Hanáková) a školními metodiky prevence (Mgr. Václava Dvořáková).
Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají. Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími, pedagogickými asistenty a zákonnými zástupci žáků. Dále spolupracují zejména s pedagogickopsychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry, lékaři, pracovníky sociálního odboru, atd.