Organizace výuky od 30.11.2020

Vážení rodiče,
děkujeme za spolupráci a podporu během distančního vzdělávání!

Na základě vyhlášení MZ a MŠMT ČR bude se bude organizace výuky od 30. 11. 2020 řídit pravidly uvedenými v materiálu „Náš PES“.

Všichni žáci musí používat ochranné pomůcky úst a nosu (rouška) a to bez výjimky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme náhradní roušku s sebou.

Ve všech učebnách a na toaletách budou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.

Děti budou vstupovat do budovy určenými vchody stejně, jako na začátku školního roku.

Z důvodu zamezení nadměrného pohybu dětí po budově školy bude probíhat výuka v kmenových třídách na 1. i 2. stupni. Rozmístění jednotlivých tříd druhého stupně najdete v příloze.

Žáci opustí třídu v nutných případech (toaleta).

Každý den bude část výuky probíhat za každého počasí venku. Prosíme o teplé oblečení a vhodnou obuv.

Organizace obědů bude probíhat dle připraveného harmonogramu tak, aby nedocházelo k mísení dětí. Strávníci školní jídelny jsou k odběru obědů automaticky přihlášeni.

Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne. Denně bude prováděna dezinfekce.

Prosíme všechny zákonné zástupce a rodiče, aby i nadále komunikovali s rodiči prostřednictvím Školy OnLine, Teams, e-mailu, popřípadě telefonicky. Přístup rodičů do budovy školy a družiny není povolen.

Pro všechny žáky školy platí zákaz zpěvu a sportovních činností (včetně plavání).

Žáci I. stupně budou osobně přítomni ve škole (prezenční výuka) a budou se učit dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Drobné úpravy, především výměny hodin v rámci dne, jsou možné v návaznosti na pobytu dětí venku. O těchto změnách budou informovat třídní učitelé.

Provoz školní družiny má dočasně upravenou organizaci z důvodu nutnosti dodržovat homogenní skupiny. Ranní družina bude v provozu pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.  Případný ranní dohled na žáky 3. a 4. ročníků je možný po domluvě s třídními učiteli. Odpolední družina je personálně zajištěna po třídách dle přiloženého harmonogramu.

Vzhledem k tomu, že i činnost družiny bude v čase 13:00 – 14:00 organizována venku, žádáme rodiče o respektování času vyzvedávání dětí. To je možné po vyučování, po obědě do 13:00 a po 14. hodině.

Pro žáky II. stupně platí

Od 30. 11. do 4. 12. budou osobně přítomni ve škole žáci 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8.C, 9. A, 9. B.

Distanční výuku budou mít žáci 6. A, 7. A, 7. B, 7. C.

Vyučování žáků bude při prezenční výuce probíhat podle upravených rozvrhů, které jsou přílohou tohoto sdělení.  Distanční výuka bude probíhat podle dosavadních zvyklostí prostřednictvím aplikace Teams.

Od 7.12. do 11.12. budou osobně přítomni ve škole žáci 6. A, 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B.

Distanční výuku budou mít 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8.C,

Organizaci v následujících týdnech zveřejňujeme v příloze „Organizace výuky“

Žádáme rodiče žáků, kteří měli zapůjčené tablety pro distanční výuku, aby je vrátili při návratu dětí vrátili na recepci školy.

Podrobnější informace ohledně výuky, školní družiny a školní jídelny jsou uvedeny v přílohách, popřípadě je obdržíte od třídních učitelů a vychovatelů.


Výuka v týdnu od 23.11. do 27.11.

a rozpis výuky do konce kalendářního roku


Vážení rodiče,
ve zveřejněné tabulce vám předkládáme plánovaný rozpis výuky pro jednotlivé ročníky a třídy do konce kalendářního roku 2020. Realizace tohoto plánu může být ovlivněna změnou vládních nařízení.

Omlouváme se rodičům 1. a 2. ročníků. Vzhledem k přísným hygienickým opatření nejsme schopni v týdnu od 23. 11. do 27. 11. zajistit ranní družinu. V tomto týdnu bude probíhat výuka ve stejným režimu jako v týdnu předcházejícím. Žádáme rodiče o pochopení a spolupráci i při dodržování následujících opatření: roušky jsou povinné bez výjimky (bohužel není možné je nahradit plastovými štíty), rozfrázovaný ranní vstup do školy, teplé oblečení a vhodná vycházková obuv, respektování času a způsobu vyzvednutí žáka ze školy. 

Nařízená protiepidemiologická opatření související s návratem žáků do škol od 30. 11. 2020 si vyžádají i změny rozvrhů v jednotlivých třídách. Ty budou zveřejněny na těchto webových stránkách nejdéle 25. 11. 2020. 


Vedení školy děkuje všem rodičům za vstřícnost 


Návrat prvních a druhých ročníků do školy

Vedení školy děkuje jménem celého pedagogického sboru rodičům za vstřícnou spolupráci při probíhající distanční výuce.
Vnímáme velkou podporu, kterou žáci od rodičů dostávají. Těší nás, že se děti budou postupně vracet do lavic.

Organizace výuky od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020
1.a 2. ročník nastupují k prezenční výuce.
Ostatní ročníky se dále vzdělávají distančně.

Bližší informace viz příloha.


Pravidla pro distanční výuku od 14.10.2020

(Distanční výuka je povinná pro všechny žáky podle  §184a školského zákona)

Všeobecné povinnosti
– pokud se žák nemůže on-line výuky zúčastnit (výpadek internetu apod.), je možné probíranou látku vypracovat písemně a odevzdat učiteli (zadání je možné vyzvednout na recepci následující den po zadání v listinné podobě)
Recepce: 8.30 – 12.00, 14.00 – 16.30

Školní družina a školní klub
– v rámci vládních opatření je školní družina a školní klub uzavřeny

Hodnocení
– Hlavním kritériem hodnocení žáka budou žákovy znalosti, vědomosti a dovednosti- práce žáků během distanční výuky budou hodnoceny

Omlouvání
– učitel při každé hodině zaznamená docházku do katedry
– pokud se žák nezúčastní on-line vyučování – je nutná omluvenka zákonného zástupce
– zákonný zástupce omluví žáka do 48 hodin přes systém skolaonline (katedra)

Obědy
– obědy všech žáků jsou odhlášeny do konce měsíce (od 14. 10. 2020)
– obědy žákům nebudou poskytovány

Technická podpora
– zákonní zástupci žáků, kteří požádali o zapůjčení IT techniky na dobu distanční výuky, si ji mohou převzít na recepci po podepsání PROTOKOLU O ZAPŮJČENÍ od úterý 13.10 2020 od 14.00 hodin.
Bližší info p.uč. Perlík: tomas.perlik@zsvelvary.cz
v případě obtíží s IT technikou žák kontaktuje svého třídního učitele

Distanční výuka (14. 10. – 1.11.2020) pro 1. stupeň (1. – 2. ročník)
– 14. 10. 2020 v 17.00 proběhnou on-line třídní schůzky na platformě TEAMS pro 1. ročníky,
– 14.10.2020 v 19.00 proběhnou on-line třídní schůzky na platformě TEAMS pro 2. ročníky
–  on-line výuka bude probíhat každý den v dohodnutém čase (viz. třídní schůzka) 

Distanční výuka (14. 10. – 1.11.2020) pro 1. stupeň (3. – 5. ročník)
– výuka probíhá dle rozvrhu od 3. ročníku výše
– 3. a 5. ročník: bude povinná jedna hodina ČJ a M denně online
– cizí jazyky na 1. stupni jsou od 3. ročníku vyučovány on-line dle rozvrhu 
– přírodověda, vlastivěda, prvouka budou on-line odučeny vždy první hodinu týdně dle rozvrhu, vždy bude zadána práce na druhou hodinu a v průběhu druhé hodiny budou probíhat konzultace k zadané práci na platformě TEAMS. Zadaná práce bude odevzdána nejpozději v den 2. vyučovací hodiny předmětu

Distanční výuka (14. 10. – 1.11.2020) pro 2. stupeň
– M,ČJ, cizí jazyky na 2. stupni – všechny dle rozvrhu
– výjimku tvoří předměty výchovného charakteru (RV, OV, SV, VV, HV, TV, PV a volitelné předměty) žákům bude zadána alternativní práce – v kompetenci vyučujících
–  v předmětech: přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie budou
on-line odučeny vždy první hodinu týdně dle rozvrhu, vždy bude zadána práce na druhou hodinu a v průběhu druhé hodiny budou probíhat konzultace k zadané práci na platformě TEAMS. Zadaná práce bude odevzdána nejpozději v den 2. vyučovací hodiny předmětu.

Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče – bude realizována na základě individuální dohody


Online výukové nástroje v ZŠ Velvary

škola online

Žákovská kniha, zadávání domácích úkolů v době distanční výuky, komunikace žáků a rodičů s učiteli.

přihlášení do školy online kliknutím na obrázek

řešení problému s přihlášení do aplikace: třídní učitel


školní Microsoft office 365 účet

Každý žák a zaměstnanec školy, má zřízený účet office 365 jehož součástí je:
školní emailová schránka
– cloudové úložište (onedrive)
služba Microsoft Teams (online výuka)
– další služby (online word, excel, powerpoint a další)

přihlášení do služby office 365 kliknutím na obrázek

Všechny účty jsou ve formátu jmeno.prijmeni@zsvelvary.cz
Řešení problému z účtem – T. Perlík (žák osobně navštíví T. Perlíka a problém společně vyřeší, případně je možné zaslat email, nebo zprávu pomocí školy online