Organizace výuky v týdnu od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. 2021 nastupují na prezenční výuku všichni žáci. Výuka bude probíhat podle rozvrhu ze začátku školní roku, včetně odpoledního vyučování i nultých hodin (s výjimkou pondělí 17. 5. 2021).

K dispozici bude také ranní školní družina a školní klub s výjimkou 17. 5. 2021

Odpolední družina a školní klub bude pracovat v plném režimu. Škola nebude nadále zajišťovat péči o žáky 4. ročníku, kteří nejsou členy školního klubu (péče o ně byla ukončena v prosinci 2020).

V pondělí 17. 5. 2021 budou děti testovány antigenními testy. Na testování se vztahují stejná pravidla jako doposud.

Od středy 19. 5. 2021 budou děti testovány cucacími PCR testy – viz instruktážní video. Testování bude probíhat ve středu od 8:00 hod. 1x za 14 dnů (tedy 19. 5. 2021; 2. 6. 2021; 16. 6. 2021). Velmi žádáme všechny rodiče, aby zajistili přítomnost svých dětí na testování. V případě, že nebude žák otestován v tomto termínu, je nutné, aby se podrobil antigennímu testování 1x týdně. V případě, že škola vyčerpá přidělené antigenní testy, bude nutné předložit potvrzení o negativním testu z certifikovaného zdravotnického zařízení (např. Černuc – tel.: 770665155).


Organizace výuky v týdnu od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,
na základě vyhlášení MZ a MŠMT ČR bude výuka na naší škole od 10. 5.2021 organizována následujícím způsobem.
K prezenční výuce nastoupí tyto třídy: 1B; 1. C; 2. B; 2. C; 3. B; 4. B; 5. C; 6. A; 6. B; 6. C; 7. A; 9. A.

Časový harmonogram najde v této tabulce:

 • Výuka bude probíhat dle rozvrhů z počátku školního roku, včetně odpoledního vyučování, výuky tělesné výchovy (bez roušek nebo respirátorů) a hudební výchovy (bez zpěvu). Prosíme dohlédněte na to, aby děti měli cvičební úbor.
 • Aktuální rozvrhy jsou ke stažení níže.
 • Všichni žáci musí používat ochranné pomůcky úst a nosu (rouška) po celou dobu pobytu ve škole. V případě nutnosti jsou ve škole roušky i respirátory z nano materiálu bezplatně k dispozici.
 • V pondělí se žáci dostaví do školy dle časového harmonogramu ve výše uvedené tabulce.
 • Vzhledem k nutnosti zachovávat homogenitu tříd, není možné organizovat ranní družinu.
  Odpolední družina pro 1.C; 2.B, 2.C a 3.B bude probíhat v budově školní družiny. Rodiče si vyzvedávají své děti prostřednictvím video zvonku. Do budovy nevstupují.
 • Žáci 1.B, kteří zůstávají v družině jsou ve své třídě. Rodiče si je vyzvedávají zavoláním na mobil pí Nešetřilové 605488225. Do budovy nevstupují.
 • Ve všech učebnách a na toaletách budou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.
 • Žáci opustí třídu jen v nutných případech (toaleta). Třídy se nestěhují (s výjimkou IT a TV).
 • Výuka, včetně obědů bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci žáků.
 • Výuka bude často organizována mimo učebnu (prosíme o vhodné oblečení).
 • Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat i v průběhu dne. Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností.
 • Žáci budou pravidelně testováni dle pokynů MZ a MŠMT – časový harmonogram je uveden v tabulce výše.
 • Pondělní a čtvrteční harmonogram testování se liší (včetně testovacích místností). Ve čtvrtek 13. 5. bude testování pro žáky 2. stupně zahájeno v 7:50 hod.
 • Nebudou testováni žáci s doloženým potvrzením, že od prvního pozitivního testu na COVID 19 u nich neuplynulo více než 90 dnů (donesou lékařskou zprávu s uvedením data pozitivního testu).
 • Žák může být testovaným „svým“ testem. V takovém případě je nutné vyplnit žádost a řídit se pokyny, které jsou zveřejněny níže.,
 • Žádost je nutné ředitelství školy předložit do pátku 7. 5. 2021 do 12:00 hod.
 • V případě, že odmítáte testování svého dítěte, můžete požádat o zadávání domácích úkolů a Vaše dítě bude z výuky omluveno. Kontaktujte v takovém případě TU.
 • V případě dětí rodičů z IZS je postupováno individuálně. O požadavku na vzdělávání dětí rodičů z IZS, kteří mají v týdnu od 10. 5. 2021 distanční výuku kontaktujte prosím ředitelství školy nejpozději v pátek 7. 5. 2021 do 10:00 hod. Na pozdější žádosti z organizačních důvodů není možné brát zřetel.

Věříme, že společně s Vámi zvládneme i další týden rotační výuky.


Upozornění na změnu organizace testování ve čtvrtek 6. 5. 2021

Z důvodu aktivního využití času stráveného ve škole, je upravena organizace testování žáků 2. stupně.

Žáci se budou testovat dle níže uvedené tabulky. Čas příchodu na určené místo je v 7:45!

Prosíme o dodržení stanoveného času a místa.

Děkujeme za spolupráci

Výuka v týdnu od 3. 5. – 7. 5. 2021

Vážení rodiče,
na základě vyhlášení MZ a MŠMT ČR bude výuka na naší škole od 3. 5.2021 organizována následujícím způsobem.
K prezenční výuce nastoupí tyto třídy:
1A; 2.A; 3. A; 4. A; 4. C; 5. A; 5. B; 7. B; 7. C; 8. A; 8. B; 8. C; 9. B

Časový harmonogram najde v této tabulce:

Výuka bude probíhat dle rozvrhů z počátku školního roku, včetně odpoledního vyučování, výuky tělesné výchovy (bez roušek nebo respirátorů) a hudební výchovy (bez zpěvu).


Aktuální rozvrhy jsou ke stažení níže.

Všichni žáci musí používat ochranné pomůcky úst a nosu (rouška) po celou dobu pobytu ve škole. V případě nutnosti jsou ve škole roušky bezplatně k dispozici.
V pondělí se žáci dostaví do školy dle časového harmonogramu ve výše uvedené tabulce. Vzhledem k nutnosti zachovávat homogenitu tříd, není možné organizovat ranní družinu.
Ve všech učebnách a na toaletách budou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.
Žáci opustí třídu jen v nutných případech (toaleta). Třídy se nestěhují (s výjimkou IT a TV).
Výuka, včetně obědů bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci žáků.
Výuka bude často organizována mimo učebnu (prosíme o vhodné oblečení)
Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne. Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností.
Družina bude probíhat dle režimu rotační výuky, tak jak doposud.
Žáci budou pravidelně testováni dle pokynů MZ a MŠMT – časový harmonogram je uveden v tabulce výše)
Nebudou testováni žáci s doloženým potvrzením, že od prvního pozitivního testu na COVID 19 u nich neuplynulo více než 90 dnů (donesou lékařskou zprávu s uvedením data pozitivního testu).
Žák může být testovaným „svým“ testem takovém případě je nutné kontaktovat TU, který předá upřesňující informace
V případě, že odmítáte testování svého dítěte, můžete požádat o zadávání domácích úkolů a Vaše dítě bude z výuky omluveno. Kontaktujte v takovém případě TU.

Třídy, které nejsou uvedeny ve výše zveřejněné tabulce pokračují v distanční výuce. K prezenční výuce se dostaví v týdnu od 10. 5. 2021.

Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci.
Výuka od 19.4.

Podle upřesnění z MŠMT je pro žáky 2. stupně, kteří se účastní skupinové konzultace povinné testování na Covid 19. 


Dnešní testování žáků proběhlo bez problémů, děkujeme rodičům za spolupráci, jsme velmi rádi, že všechny děti byly negativní.

Výuka od 12.4.

Vážení rodiče, milí žáci,
vláda ČR ve svém mimořádném opatření rozhodla 6. 4. 2021 o možnosti osobní přítomnosti žáků 1.stupně ve škole prostřednictvím tzv. rotační výuky žáků.
Proto bude vzdělávání na naší škole v týdnu od 12. 4. 2021 organizováno takto:

Prezenčně ve škole:

Testování ve škole: instruktážní video MŠMT

Testování ve škole: instruktážní video MŠMT


Distančně z domova:

Ostatní třídy 1. stupně a všichni žáci 2. stupně budou vzděláváni distančně (tedy stejně jako doposud).
Bližší informace k testování žáků včetně času příchodu jednotlivých tříd, délky vyučování, provozu školní družiny a hygienických opatření zveřejníme zde koncem tohoto týdne.


Děkujeme za pochopení.


Od 30.3. je budova školy pro rodiče a žáky zcela uzavřena

Vyzvedávání a odevzdání úkolů v papírové formě bude probíhat, přes “výdejní okénko” vedle hlavního vchodu. Po příchodu ke škole zazvoňte na zvonek RECEPCE a vyčkejte u okénka.Od pondělí 1.3. škola uzavřena, výuka bude probíhat pouze distančně

Na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje je Základní škola Velvary připravena postarat se o děti zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

– bezpečnostních sborů;
− obecní policie
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví; 
− příslušníci ozbrojených sil; 
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; 
− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení; 

Zájemci o tuto službu budou postupovat podle pokynů v příloze!


Informace pro rodiče, organizace výuky od 8.2.2021

Vážení rodiče, přátelé školy,

uzavřeli jsme první pololetí tohoto školního roku. Pololetí, ve kterém převládala u většiny žáků povinná distanční výuka. Děkujeme Vám za spolupráci, bez které bychom se při tomto způsobu výuky neobešli. Vaší pomoci si velmi vážíme. Při vzdělávání se soustředíme především na základní učivo. Prioritou jsou pro nás profilové předměty – český jazyk, matematika
a anglický jazyk. Výuka v ostatních předmětech je nastavena tak, aby nedocházelo k přetěžování žáků. Většinou je první hodina distanční. Na této hodině je žákům zadána práce pro příští hodinu. Práci mohou žáci konzultovat se svým vyučujícím v době druhé vyučovací hodiny každého předmětu. Předměty výchovného charakteru a volitelné předměty, především ty s praktickou náplní, jsou vyučovány formou výzev. Výjimku tvoří druhý cizí jazyk, který se snažíme udržovat v aktivní distanční výuce.

První pololetí bylo uzavřeno hodnocením. I toto hodnocení je v naší škole jiné. Vyslyšeli jsme metodické doporučení MŠMT. Žáci 1. až 5. ročníků jsou hodnoceni slovně, dopisem. U žáků
6. a 7. ročníků jsme přistoupili ke kombinaci známek z profilových předmětů a slovního hodnocení v ostatních předmětech. U osmáků a deváťáků jsme použili klasické známkování,
a to především s ohledem na legislativu spjatou s přijímacím řízením na střední školy. Výpis z vysvědčení vzhledem k epidemiologické situaci mohli ve čtvrtek 28. 1. 2021 od svých učitelů obdržet pouze žáci prvních a dvou druhých tříd. Ostatním žákům bylo hodnocení zpřístupněno na portálu Školy OnLine. Postup, jak ho zobrazit najdete na tomto webu pod odkazem Pololetní vysvědčení. Součástí slovního hodnocení by měl být slovní komentář ze strany učitele, žáka i rodiče. O ten se třídní učitelé pokusí v týdnu po prázdninách. Věříme, že se podaří najít společné termíny pro on-line konzultace. Výpis z vysvědčení v písemné podobě dostanou žáci po příchodu na prezenční výuku, a to nejpozději do tří pracovních dnů.

Pilotování kombinované výuky

Ze strany některých rodičů jsme zaznamenali žádosti a prosby o to, aby i v případě prezenční výuky mohli být děti vzdělávány distančně. Motivovalo nás to k tomu, že jsme se přihlásili k pilotování tzv. kombinované výuky, které provádí MŠMT. Výsledkem pilotáže by měla být změna tzv. školského zákona a žákům by mělo být umožněno vzdělávat se z domácího prostředí společně se spolužáky ve třídě. Do pilotáže je zařazeno téměř 30 škol z celé republiky včetně škol alternativních a privátních. Přestože v těchto dnech jsou dopracovávána pravidla pro tento způsob výuky, uvítáme oslovení od zákonných zástupců žáků, kteří budou mít zájem o tento způsob vzdělávání. Pilotáž se rozeběhne nejdříve od 1. 3. 2021 a nejdéle od 1. 9. 2021.

Angličtinka distančně

Vzhledem k tomu, že jednou z priorit naší školy je výuka cizího jazyka, hledali jsme řešení, jak umožnit nejmladším dětem (1. a 2. ročníky) účast na dobrovolném předmětu „Angličtinka“. Pravděpodobnost návratu do „normálního“ režimu je velmi malá, proto od 8. 2. 2021 se i tyto lekce přesunou do on-line prostředí. Budou probíhat prostřednictvím MS Team. Povede je rodilý mluvčí pan Steve O’Connor. Protože si uvědomujeme nutnost podpory ze strany rodičů, budou lekce začínat v podvečerních hodinách (nejdříve v 17 hodin) v několika dnech v týdnu. Děti budou rozděleny do skupin. Aktivita je pro děti dobrovolná. Vzhledem k náročnosti organizace je však vhodné po projevení zájmu a zapsání do skupiny být v kontaktu s rodilým mluvčím. Rodiče žáků, kteří mají o tuto dobrovolnou aktivitu zájem (bez ohledu na předešlou účast na předmětu Angličtinka), prosíme o kontaktování třídního učitele nebo pana OĆonnora nebo vedení školy.

Organizace výuky od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021

Je velmi pravděpodobné, že druhé pololetí školního roku 2020/2021 začne ve stejném režimu jako skončilo pololetí první. Do školních lavic se 8. 2. pravděpodobně vrátí pouze žáci 1. a 2. ročníků.

Podmínkou pro účast na prezenční výuce je, že žák nesmí vykazovat příznaky virového onemocnění. V případě, že žákovi bude nařízena karanténa nebo bude žák pozitivně testován, jsou rodiče povinni o této skutečnosti okamžitě informovat školu.

Provoz bude probíhat za dodržování přísných hygienických podmínek.

Všichni žáci i pracovníci musí nosit po celou dobu ve škole roušku, sejmout ji mohou pouze
v době konzumace jídla nebo pití.

Ostatní žáci se nadále budou vzdělávat distančním způsobem, podle již známých pravidel.

I nadále budou probíhat individuální konzultace 1:1. O konzultaci může požádat žák nebo
k ní může žáka vyzvat vyučující.


Věříme, že se brzy školní život vrátí do běžných kolejí.

Děkujeme všem – rodičům, žákům i zřizovateli – za skvělé zvládání výuky na dálku a za podporu i vzdálenou spolupráci a komunikaci.

Vedení školy


Organizace výuky od pondělí 18.1.2021

Výuka od pondělí 18.1. bude probíhat ve stejném režimu jako v předchozím týdnu.


Organizace výuky od pondělí 11.1.2021

Výuka od pondělí 11.1. bude probíhat ve stejném režimu jako v předchozím týdnu od 4. do 8.1.

V případě problémů a dotazů kontaktujte:
vedení školy:
Mgr. Petr Došek, petr.dosek@zsvelvary.cz, 731 659 308
Mgr. Blanka Dragounová, blanka.dragounova@zsvelvary.cz, 731 659 309
Ing. Jana Tlustá, jana.tlusta@zsvelvary.cz, 731 650 345

recepci:
recepce ZŠ Velvary 736 438 783 

v případě technických problémů:
T.Perlík, tomas.perlik@zsvelvary.cz


Organizace výuky ve dnech 4.1.-8.1.2021

1.Prezenční výuka 1. a 2. ročník

Výuka bude probíhat dle následujícího personálního zajištění:

TřídaTUAsistentVychovatelPřidělená učebnaOdchod na oběd Čas příchoduÚklid
1.ASoukupováVacovskáVlasákováč. 3811:407:40Mašková
1.BKolínkováRoulichová M.Nešetřilováč. 3611:507:45Kelešová
1.CKrálováPlacháKovaříkováč. 1212:007:50Czibiková
2.AMrázováTurkováJežkováč. 4112:107:55Kopolovičová
2.BČížkováŠimáčkováGrunclč. 1012:208:00Hančová
2.CPospíšilováMatouškováTicháč. 1812:308:05Macáková
 • O děti se stará čtyřčlenný tým: třídní učitel + asistent pedagoga + vychovatel + nepedagog
 • Každá třída má přidělenou třídu i WC
 • Tu si přebírá děti u vchodu – přicházíme přes dvůr dle časového harmonogramu
 • Každá třída má určený prostor pro případné shromažďování dětí na dvoře před vyučováním
 • Žáci, kteří přijdou pozdě, použijí hlavní vchod přes recepci
 • Ranní družina není v tomto týdnu k dispozici. Pokud rodiče potřebují, aby jejich dítě přicházelo do školy dříve než ve stanovený čas, je nutná individuální domluva s třídním učitelem či asistentem pedagoga
 • Rodičům nebude povolen vstup do budovy školy
 • Výuka bude probíhat od 8:00 do 11:40 hod. Odpolední vyučování ve druhém ročníku neproběhne. Výuka je v režii TU. Ve škole nezvoní.
 • V průběhu výuky bude často intenzivně větráno – i během vyučovací hodiny – vždy po dobu 5. minut.
 • Roušky jsou povinné pro žáky i pedagogy. Pokud žák ze zdravotních důvodů nemůže používat roušku bude přítomen při vyučování pouze část dne nebo se bude vzdělávat doma. S rodiči těchto žáků bude jednáno individuálně.
 • Rodiče, kteří nebudou chtít své dítě do školy poslat, se domluví s vyučujícím na způsobu vzdělávání. S rodiči bude jednáno individuálně a bude jim nabídnuta tzv. kombinovaná výuka. Škola je zařazena do pilotování kombinované výuky. Pravidla a podmínky pro tento způsob vzdělávání je projednáván s MŠMT.
 • Roušky jsou povinné pro žáky i pracovníky školy. Legislativa zatím neumožňuje žákům, kteří prodělali Covid 19, popřípadě podstoupili očkování, nepoužívat roušku. Prosíme rodiče, aby své dítě vybavili 2 ks roušky a sáčkem na použitou roušku. V případě, že dítě musí navštěvovat školní družinu – 3 ks. Použité jednorázové roušky je možné odložit do určené popelnice ve vestibulu školy u vchodu do sklepa.
 • Nebude probíhat výuka hudební výchovy a tělesné výchovy. Tyto předměty budou nahrazeny pobytem dětí venku, a to za každého počasí. I pobyt v družině bude probíhat částečně venku. Proto je nutné teplé oblečení a vhodná obuv.
 • Děti budou celý den v jedné třídě (i po obědě v družině) – není možné prolínání skupin
 • Rodiče si mohou své děti vyzvednout během vyučování prostřednictvím recepce; po vyučování (11:40) na školním dvoře; po obědě (dle harmonogramu) na školní dvoře a po 14. hodině prostřednictvím recepce.
 • Vzhledem k přísným hygienickým opatřením, žádáme rodiče, zda by zvážili nutnost využití družiny.
 • Každý den budou třídy v odpoledních (ranních) hodinách dezinfikovány ionizátorem
 • Během dne bude prováděn úklid pomocí dezinfekčních prostředků přiděleným nepedagogickým pracovníkem

2. Distanční výuka pro 3. – 5. ročník

 • výuka probíhá dle rozvrhu,
 • povinně jedna hodina ČJ a M denně online
 • jazyky na 1. stupni jsou od 3. ročníku vyučovány on-line dle rozvrhu
 • přírodověda, vlastivěda, prvouka budou on-line odučeny vždy první hodinu v týdnu dle rozvrhu, vždy bude zadána práce na druhou hodinu a v průběhu druhé hodiny budou probíhat konzultace k zadané práci na platformě TEAMS. Zadaná práce bude odevzdána nejpozději v den 2. vyučovací hodiny předmětu
 • individuální konzultace 1:1 je možné organizovat v budově školy po domluvě s vyučujícím, a to i za přítomnosti rodiče (prosíme rodiče o respektování prostorových a časových možností vyučujících)
 • v případě, že se žák nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit on-line výuky, bude mít připravené materiály na recepci školy. Tam také může odevzdat vypracovanou práci.
 • nepřítomnost při on-line výuce je nutné neprodleně omluvit zákonným zástupcem

3. Distanční výuka pro 2. stupeň

 • M, ČJ, cizí jazyky na 2. stupni – všechny dle rozvrhu
 • předměty výchovného charakteru (RV, OV, SV, VV, HV, TV, PV a volitelné předměty) žákům bude zadána alternativní práce – v kompetenci vyučujících
 • v předmětech: přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie budou
  on-line odučeny vždy první hodinu v týdnu dle rozvrhu, vždy bude zadána práce na druhou hodinu a v průběhu druhé hodiny budou probíhat konzultace k zadané práci na platformě TEAMS. Zadaná práce bude odevzdána nejpozději v den 2. vyučovací hodiny předmětu.
 • individuální konzultace 1:1 je možné organizovat v budově školy po domluvě s vyučujícím, a to i za přítomnosti rodiče (prosíme rodiče o respektování prostorových a časových možností vyučujících)
 • v případě, že se žák nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit on-line výuky, bude mít připravené materiály na recepci školy. Tam také může odevzdat vypracovanou práci.
 • nepřítomnost při on-line výuce je nutné neprodleně omluvit zákonným zástupcem

4. Omlouvání žáků

Vzhledem k tomu, že je distanční výuka pro žáky povinná pro podle §184a školského zákona, je povinností zákonných zástupců omlouvat nepřítomnost.

Je-li nepřítomnost známa předem, žádáme zákonné zástupce (popřípadě starší žáky), aby o této skutečnosti informovali vyučující. Zkrátí se tak úvod distanční hodiny, kdy se čeká na připojení všech žáků. Následně nepřítomnost zákonný zástupce omluví u TU. V případě neomluvené absence musí škola postupovat podle platné legislativy.

5. Zapůjčení iPadů a technická podpora

 • Zákonní zástupci, kteří mají zájem o zapůjčení techniky pro své děti požádají příslušného třídního učitele
 • O možnosti vyzvednout tablet budou zákonní zástupci informováni telefonicky recepcí (vyzvednutí bude možné již v pondělí 4. 1. 2021)
 • Zákonní zástupci si tablet vyzvednou na recepci proti podpisu smlouvy o výpůjčce
 • V případě velkého zájmu o zapůjčení tabletu dostanou přednost žáci 9. ročníků, následovat bude postupováno po ročnících sestupně.
 • Stále jsou k dispozici datové SIM karty od T-Mobile. Zájemci mohou žádat o přidělení jedinečného kódu své třídní učitele.
 • Tablety žáci vrátí první den při nástupu na prezenční výuky (výjimku tvoří žáci 6. – 8. ročníků vzdělávaných rotačně). Prosíme rodiče o spolupráci a dohled nad včasným vrácením iPadu.
 • Technickou podporu zajišťuje pan učitel Perlík (tomas.perlik@zsvelvary.cz; tel: 777 594 838)

6. Úřední hodiny v týdnu od 4. 1. 2021

Recepce
Každý den od 8:00 hod. do odchodu posledního žáka (minimálně do 15:00 hod).

Kancelář školy
Každý den 7:15 – 11:00 hod., popřípadě po telefonické dohodě

7. Školní stravování

Paní ředitelka školní jídelny přihlásí všem žákům 1. a 2. tříd od 4.1. obědy ke školnímu stravování. Ostatním žákům budou obědy automaticky odhlášeny. Jídelna bude vařit jedno jídlo. Do školní jídelny budou žáci chodit po třídách ve stanovených časech dle viz. výše.

V rámci zachování možnosti školního stravování umožní školní jídelna po dobu distančního vzdělávání vyzvedávání obědů do jídlonosičů v prostorách školní jídelny. Tyto obědy je nutné přihlásit na http://www.velvary-jidelna.cz a jejich odběr projednat s paní ředitelkou školní jídelny.

V případě jakýchkoli nejasností žádáme rodiče, aby kontaktovali učitele jednotlivých předmětů nebo příslušného třídního učitele. K dispozici je i speciální pedagog či vedení školy.


Organizace výuky od 30.11.2020

Vážení rodiče,
děkujeme za spolupráci a podporu během distančního vzdělávání!

Na základě vyhlášení MZ a MŠMT ČR bude se bude organizace výuky od 30. 11. 2020 řídit pravidly uvedenými v materiálu „Náš PES“.

Všichni žáci musí používat ochranné pomůcky úst a nosu (rouška) a to bez výjimky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme náhradní roušku s sebou.

Ve všech učebnách a na toaletách budou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.

Děti budou vstupovat do budovy určenými vchody stejně, jako na začátku školního roku.

Z důvodu zamezení nadměrného pohybu dětí po budově školy bude probíhat výuka v kmenových třídách na 1. i 2. stupni. Rozmístění jednotlivých tříd druhého stupně najdete v příloze.

Žáci opustí třídu v nutných případech (toaleta).

Každý den bude část výuky probíhat za každého počasí venku. Prosíme o teplé oblečení a vhodnou obuv.

Organizace obědů bude probíhat dle připraveného harmonogramu tak, aby nedocházelo k mísení dětí. Strávníci školní jídelny jsou k odběru obědů automaticky přihlášeni.

Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne. Denně bude prováděna dezinfekce.

Prosíme všechny zákonné zástupce a rodiče, aby i nadále komunikovali s rodiči prostřednictvím Školy OnLine, Teams, e-mailu, popřípadě telefonicky. Přístup rodičů do budovy školy a družiny není povolen.

Pro všechny žáky školy platí zákaz zpěvu a sportovních činností (včetně plavání).

Žáci I. stupně budou osobně přítomni ve škole (prezenční výuka) a budou se učit dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Drobné úpravy, především výměny hodin v rámci dne, jsou možné v návaznosti na pobytu dětí venku. O těchto změnách budou informovat třídní učitelé.

Provoz školní družiny má dočasně upravenou organizaci z důvodu nutnosti dodržovat homogenní skupiny. Ranní družina bude v provozu pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.  Případný ranní dohled na žáky 3. a 4. ročníků je možný po domluvě s třídními učiteli. Odpolední družina je personálně zajištěna po třídách dle přiloženého harmonogramu.

Vzhledem k tomu, že i činnost družiny bude v čase 13:00 – 14:00 organizována venku, žádáme rodiče o respektování času vyzvedávání dětí. To je možné po vyučování, po obědě do 13:00 a po 14. hodině.

Angličtina pro 2. ročník s rodilým mluvčím Steve O’Connor bude pokračovat od pondělí 30.11. 2020 od 13:00 – 14-00 v prostorách družiny.
Angličtina pro 1. ročník bude pokračovat od úterý 1.12. 2020 od 11:50 – 12:50 v prostorách družiny. Děti si můžete vyzvednout po hodině v družině, zvoňte na zvonek školní kuchyňka. Děti, které chodí do družiny, se po hodině přemístí do svého oddělení. (aktualizováno 29.11.)

Pro žáky II. stupně platí

Od 30. 11. do 4. 12. budou osobně přítomni ve škole žáci 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8.C, 9. A, 9. B.

Distanční výuku budou mít žáci 6. A, 7. A, 7. B, 7. C.

Vyučování žáků bude při prezenční výuce probíhat podle upravených rozvrhů, které jsou přílohou tohoto sdělení.  Distanční výuka bude probíhat podle dosavadních zvyklostí prostřednictvím aplikace Teams.

Od 7.12. do 11.12. budou osobně přítomni ve škole žáci 6. A, 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B.

Distanční výuku budou mít 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8.C,

Organizaci v následujících týdnech zveřejňujeme v příloze „Organizace výuky“

Žádáme rodiče žáků, kteří měli zapůjčené tablety pro distanční výuku, aby je vrátili při návratu dětí vrátili na recepci školy.

Podrobnější informace ohledně výuky, školní družiny a školní jídelny jsou uvedeny v přílohách, popřípadě je obdržíte od třídních učitelů a vychovatelů.


Výuka v týdnu od 23.11. do 27.11.

a rozpis výuky do konce kalendářního roku


Vážení rodiče,
ve zveřejněné tabulce vám předkládáme plánovaný rozpis výuky pro jednotlivé ročníky a třídy do konce kalendářního roku 2020. Realizace tohoto plánu může být ovlivněna změnou vládních nařízení.

Omlouváme se rodičům 1. a 2. ročníků. Vzhledem k přísným hygienickým opatření nejsme schopni v týdnu od 23. 11. do 27. 11. zajistit ranní družinu. V tomto týdnu bude probíhat výuka ve stejným režimu jako v týdnu předcházejícím. Žádáme rodiče o pochopení a spolupráci i při dodržování následujících opatření: roušky jsou povinné bez výjimky (bohužel není možné je nahradit plastovými štíty), rozfrázovaný ranní vstup do školy, teplé oblečení a vhodná vycházková obuv, respektování času a způsobu vyzvednutí žáka ze školy. 

Nařízená protiepidemiologická opatření související s návratem žáků do škol od 30. 11. 2020 si vyžádají i změny rozvrhů v jednotlivých třídách. Ty budou zveřejněny na těchto webových stránkách nejdéle 25. 11. 2020. 


Vedení školy děkuje všem rodičům za vstřícnost 


Návrat prvních a druhých ročníků do školy

Vedení školy děkuje jménem celého pedagogického sboru rodičům za vstřícnou spolupráci při probíhající distanční výuce.
Vnímáme velkou podporu, kterou žáci od rodičů dostávají. Těší nás, že se děti budou postupně vracet do lavic.

Organizace výuky od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020
1.a 2. ročník nastupují k prezenční výuce.
Ostatní ročníky se dále vzdělávají distančně.

Bližší informace viz příloha.


Pravidla pro distanční výuku od 14.10.2020

(Distanční výuka je povinná pro všechny žáky podle  §184a školského zákona)

Všeobecné povinnosti
– pokud se žák nemůže on-line výuky zúčastnit (výpadek internetu apod.), je možné probíranou látku vypracovat písemně a odevzdat učiteli (zadání je možné vyzvednout na recepci následující den po zadání v listinné podobě)
Recepce: 8.30 – 12.00, 14.00 – 16.30

Školní družina a školní klub
– v rámci vládních opatření je školní družina a školní klub uzavřeny

Hodnocení
– Hlavním kritériem hodnocení žáka budou žákovy znalosti, vědomosti a dovednosti- práce žáků během distanční výuky budou hodnoceny

Omlouvání
– učitel při každé hodině zaznamená docházku do katedry
– pokud se žák nezúčastní on-line vyučování – je nutná omluvenka zákonného zástupce
– zákonný zástupce omluví žáka do 48 hodin přes systém skolaonline (katedra)

Obědy
– obědy všech žáků jsou odhlášeny do konce měsíce (od 14. 10. 2020)
– obědy žákům nebudou poskytovány

Technická podpora
– zákonní zástupci žáků, kteří požádali o zapůjčení IT techniky na dobu distanční výuky, si ji mohou převzít na recepci po podepsání PROTOKOLU O ZAPŮJČENÍ od úterý 13.10 2020 od 14.00 hodin.
Bližší info p.uč. Perlík: tomas.perlik@zsvelvary.cz
v případě obtíží s IT technikou žák kontaktuje svého třídního učitele

Distanční výuka (14. 10. – 1.11.2020) pro 1. stupeň (1. – 2. ročník)
– 14. 10. 2020 v 17.00 proběhnou on-line třídní schůzky na platformě TEAMS pro 1. ročníky,
– 14.10.2020 v 19.00 proběhnou on-line třídní schůzky na platformě TEAMS pro 2. ročníky
–  on-line výuka bude probíhat každý den v dohodnutém čase (viz. třídní schůzka) 

Distanční výuka (14. 10. – 1.11.2020) pro 1. stupeň (3. – 5. ročník)
– výuka probíhá dle rozvrhu od 3. ročníku výše
– 3. a 5. ročník: bude povinná jedna hodina ČJ a M denně online
– cizí jazyky na 1. stupni jsou od 3. ročníku vyučovány on-line dle rozvrhu 
– přírodověda, vlastivěda, prvouka budou on-line odučeny vždy první hodinu týdně dle rozvrhu, vždy bude zadána práce na druhou hodinu a v průběhu druhé hodiny budou probíhat konzultace k zadané práci na platformě TEAMS. Zadaná práce bude odevzdána nejpozději v den 2. vyučovací hodiny předmětu

Distanční výuka (14. 10. – 1.11.2020) pro 2. stupeň
– M,ČJ, cizí jazyky na 2. stupni – všechny dle rozvrhu
– výjimku tvoří předměty výchovného charakteru (RV, OV, SV, VV, HV, TV, PV a volitelné předměty) žákům bude zadána alternativní práce – v kompetenci vyučujících
–  v předmětech: přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie budou
on-line odučeny vždy první hodinu týdně dle rozvrhu, vždy bude zadána práce na druhou hodinu a v průběhu druhé hodiny budou probíhat konzultace k zadané práci na platformě TEAMS. Zadaná práce bude odevzdána nejpozději v den 2. vyučovací hodiny předmětu.

Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče – bude realizována na základě individuální dohody


Online výukové nástroje v ZŠ Velvary

škola online

Žákovská kniha, zadávání domácích úkolů v době distanční výuky, komunikace žáků a rodičů s učiteli.

přihlášení do školy online kliknutím na obrázek

řešení problému s přihlášení do aplikace: třídní učitel


školní Microsoft office 365 účet

Každý žák a zaměstnanec školy, má zřízený účet office 365 jehož součástí je:
školní emailová schránka
– cloudové úložište (onedrive)
služba Microsoft Teams (online výuka)
– další služby (online word, excel, powerpoint a další)

přihlášení do služby office 365 kliknutím na obrázek

Všechny účty jsou ve formátu jmeno.prijmeni@zsvelvary.cz
Řešení problému z účtem – T. Perlík (žák osobně navštíví T. Perlíka a problém společně vyřeší, případně je možné zaslat email, nebo zprávu pomocí školy online